همه چیز رایگان !
سه‌شنبه 14 خرداد‌ماه سال 1387
آزمون تستی برای اول دبیرستان
1) حضرت ابراهیم (ع ) در شیوه‏ی دعوت به حق ، از چه کسانی شروع کرد؟
2) مشرکان 1) کافران
4) منافقان 3) بستگان نزدیک

آسان - طراحی مولف


2) اگر متمم مجموعه‏ی باشد، آن‏گاه کدام‏یک از مجموعه‏های زیر تهی است؟ (سراسری ریاضی 58)
2) 1)
4) 3)

آسان - طراحی مولف


3) حضرت ابراهیم (ع ) کدام مسیر را برای زندگی خود برگزید؟
2) خورشیدپرستی 1) خداپرستی
4) ستاره‏پرستی 3) ماه‏پرستی

آسان - طراحی مولف


4) انتقال پیام در ارتباط ِ زبانی معمولاً در قالب ِ ............... صورت می ‏گیرد.
2) جمله 1) کلمه
4) دستور 3) نشانه

آسان - طراحی مولف


5) «مشاهده» جزو کدام‏یک از مراحل روش علمی محسوب می‏شود؟
2) نظریه‏سازی 1) جمع‏آوری اطلاعات
4) انتشار گزارش 3) فرضیه‏سازی

آسان - طراحی مولف


6) یکای اندازه ‏گیری جرم در سیستم اندازه ‏گیری متریک کدام است؟
2) مول 1) گرم
4) ژول 3) کیلوگرم

آسان - طراحی مولف


7) مجموعه‏های اعداد گویا، صحیح ، حسابی و طبیعی به ترتیب با ، ، و نمایش داده می‏شوند. کدام گزینه نادرست است؟ (آزاد ریاضی 75)
1)
2)
3)
4)

متوسط - طراحی مولف


8) مجموعه‏ی همواره برابر کدام مجموعه است؟ (سراسری ریاضی 62)
2) 1)
4) 3)

متوسط - طراحی مولف


9) اگر و ، آن‏گاه کدام گزینه درست است؟ (آزاد ریاضی 66)
1)
2)
3)
4)

متوسط - طراحی مولف


10) سلول کدام مورد فاقد دیواره‏ی سلولی است؟
2) قارچ خوراکی 1) باکتری کزاز
4) کبد 3) هویج

متوسط - طراحی مولف


11) آب موجود در بافت‏های مختلف بدن یک شخص کیلوگرمی تقریباً چند کیلوگرم است؟
2) 1)
4) 3)

متوسط - طراحی مولف


12) انرژی جنبشی دو جسم در حال حرکت با هم برابر است . اگر جرم جسم اول برابر جرم جسم دوم باشد، سرعت جسم دوم چند برابر سرعت جسم اول است؟
2) 1)
4) 3)

متوسط - طراحی مولف


13) همه‏ی گزینه‏ها برای تبدیل گفتار به نوشتار نیاز است به‏جز ...
1) کلمات را شکسته به کار ببریم .
2) مطالب زاید را حذف کنیم .
3) از تکرار بپرهیزیم .
4) اصل رسایی نوشته را رعایت کنیم .

متوسط - طراحی مولف


14) وجود نعمت اختیار و اندیشه در درون انسان شاهد بر بودن کدام ویژگی در انسان است؟
2) علم و اراده 1) استعداد مسئولیت‏پذیری
4) انتخاب خوبی‏ها 3) سرشت ذاتی

متوسط - طراحی مولف


15) در کدام گزینه نقش متمم وجود ندارد؟
1) چو خندان شد و چهره شاداب کرد
2) برش چون بر رستم زال بود
3) سواری چو رستم نیامد پدید
4) چو یک ماه شد همچو یک سال بود

متوسط - طراحی مولف


16) در شکل زیر، وزنه ها از حال سکون رها می‏شوند. در لحظه‏ای که جابه‏جایی هر کدام از وزنه‏ها می‏شود، انرژی کل دستگاه است . انرژی تلف شده بر اثر اصطکاک چند ژول است؟

2) 1)
4) 3)

متوسط - طراحی مولف


17) اگر مجموعه‏ی مرجع ، مجموعه‏ی اعداد طبیعی باشد، و ، آن‏گاه کدام مجموعه است؟
(سراسری تجربی 64)
2) 1)
4) 3)

متوسط - طراحی مولف


18) در کدام بیت «اظهار عجز شاعر و بی‏نیازی حق» نمودار است؟
وارهـانش از هـوا وز خـاک تـن 1) قـطره‏ی علـم است انـدر جان من
متّصل گردان به دریاهای خویش 2) قطره‏ی دانش که بخشیدی ز پیش
ما چو مـرغان حریصـی بـی‏نوا 3) صد هزاران دام و دانه است ای خدا
بلـکه آتـش در هـمه آفـاق زد 4) بـی‏ادب تنها نـه خود را داشـت بد

دشوار - طراحی مولف


19) در کدام گزینه «مفعول » وجود دارد؟
1) پادشاهی اوراست زیبنده .
2) خدایی اوراست درخورنده .
3) هر آن‏که از روی نادانی نه او را گزید.
4) جهان را بلندی و پستی تویی .

دشوار - طراحی مولف


20) نوع دستوری کلمه‏های مشخص شده ‏ی بیت زیر کدام‏اند؟
در آن انبوه کار مرگ می‏کرد» «بدان شمشیر تیز عافیت سوز
2) صفت ، صفت ، صفت 1) صفت ، اسم ، اسم
4) صفت ، فعل ، اسم 3) صفت ، صفت ، اسم

دشوار - طراحی مولف